Polityka prywatności

Impresariatu Muzycznego Jan Romanowski, będącego organizatorem kursów muzycznych, warsztatów doskonalących, festiwali, seminarium skrzypcowego oraz właściciela stron: www.janromanowski.eu i www.kursymuzyczne.eu 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO - Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z 27.04.2016, pragniemy przypomnieć, że Państwa dane osobowe (lub/oraz dane osobowe Państwa dziecka) znajdują się w naszej bazie. 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: jest Jan Romanowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IMPRESARIAT MUZYCZNY JAN ROMANOWSKI”, ul. Poznańska 39a, 62-052 Chomęcice, NIP: 946-208-33-44, REGON: 301019400. 

Z Administratorem można się kontaktować piszą na adres email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 • Przedstawienie oferty, marketing, zawarcie umowy - art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).
 • Zawarcie oraz realizacja umowy o współpracę zawartej między Państwem a Administratorem - art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
 • Obsługa procesu składanych reklamacji - art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) i art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny).
 • Kontaktowanie się z Państwem w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – budowanie pozytywnego wizerunku firmy).
 • Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym).
 • Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych) - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych).

 

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora: 

Administrator realizuje prawnie uzasadnione interesy przetwarzając Pani/Pana dane osobowe, o których mowa w pkt. 2.

 

4. Informacje o kategoriach odbiorców Państwa danych osobowych: 

 • osoby upoważnione przez Administratora, 
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych i osoby upoważnione przez te podmioty, 
 • podmioty, których udział w realizacji usługi jest konieczny ze względu na treść umowy oraz firmy świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, firmy świadczące usługi zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, firmy świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także firmy świadczące usługi księgowe. 
 • podmioty, którym Administrator udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa. 

 

5. Informacje o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: 

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

6. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: 

  1. okres realizacji łączącej nas umowy – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy,
  2. okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji, 
  3. do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym, 
  4. do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów Administratora oraz marketingu bezpośredniego (wysłania informacji handlowych), 
  5. po okresach wskazanych w pkt a) - d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

 

7. Informacje o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych: 

 1. prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
 2. prawo sprostowania swoich danych osobowych, 
 3. prawo usunięcia swoich danych osobowych,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
 6. prawo przenoszenia swoich danych osobowych,
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), 
 8. prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych). 

 

8. Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Państwo są zobowiązani do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych: 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest konieczne do realizacji umowy, tj. uczestnictwa w konkretnym wydarzeniu, a konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji Umowy. 

 

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tą osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą: 

Administrator nie podejmuje takich zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Państwa dane osobowe. 

Do zbierania danych Administrator korzysta z narzędzia Formularze Google.

Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuje, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji moich stron internetowych. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z mojej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

 

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.